برگه: شناسنامه باروان

شناسنامه باروان

اولین واکنش انسان نسبت به محیط پیرامونش ” نامگذاری” (naming) بوده است. انسان به پدیده های اطرافش نامی داده و به آن ها موجودیتی رسمی

ادامه مطلب »