• با
 • باروان
 • بارتان
 • بار
 • می شود

با باروان آشنا شوید...

باروان سامانه ی هوشمندی در حوزه ی حمل و نقلِ بارِ زمینی است، در این سامانه مشتری یا كاربر بارِ خـود را به نزدیك ترین و مجهزترین كامیون یا تریلرِ ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند، سامانه ی باروان به صورت خودكار در زمانی كوتاه نیاز شما را در بهترین شكلِ ممكن برطرف می سازد. سامانه و سرویس هوشمند باروان با سایر خدمات حمل و نقلِ موجود، متمایز است. این سامانه همه ی گزینه های مطلوبِ اقتصادی و ایمنی را برای بار و كامیون شما در اختیارتان قرار می دهد.

 • trusto


  به باروان اعتماد کنید، ما به تمام وعــده ها و تعــهدات خــود عــمل مـی کنیم و برای تقدیم خدمات در كلاس جهانی می كوشیم.


 • بـاروان به کاربـران و مشتری های خود ارج می نهد، پس در تمامِ روزها و ساعات، مرکز پشتیبانی و پیامِ باروان پـاسخ گوی شما خواهد بود.


 • صداقت مهم ترین رکنِ باروان است، اعتمادِ دو طـرفه می سازد.
  ما این اعتماد را تضمین می کنیم و در پی روابط پایدار و برد - برد با مشتریانِ خـود هستیم.


 • ما بر آن چه انجام می دهیم ایمان داریم، هستیم تا بهره مند شـویم از قضـاوتِ شـما.
  در مـعرض قضاوتِ مدامِ مشتری بودن شجاعت می خواهد، با هـم باروان را رشـد می دهیم.

 • باروان می كوشد تولید كنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصـادی، فـقـط دغـدغه ی تـولیـد داشته باشـند. جا بـه جاییِ حرفه ای و ایمن تخصص ماست.

 • باروان گستره ی فعالیتِ شركت های باربـری را در پهنه ی پهناورِ سـرزمین مان امتـداد مـی دهـد.

 • راننـدگان حـرفـه ای بـا استـفاده از لیست بارهای مـوجــود، آزادی انتخاب و عمـل خواهند داشت تا بارِ مناسب خـود را در هـر زمـان و بـرای هر مكانی انتخاب كنند.

 • باروان در اندیشه ی جهانی سبز است و هم پیـمان با حامیان محیـط زیست، مراقـب است هـم زمان با رشد اقتصادی، با مدیریت و برنامه ریزیِ حمل و نقل انتشار گازهای گلخانه ای را كاهش دهد.