کامیون هایی در پاکستان که به جینگیل بینگیل شهرت دارند!

کامیون هایی در پاکستان که به جینگیل بینگیل شهرت دارند!

راننده کامیون های بومی پاکستانی زمان بسیار زیادی را با کامیون های خود می گذرانند. در واقع آن ها به جای اینکه بیشتر وقت خود را به همسرشان اختصاص دهند، به کامیونشان اختصاص می دهند و آن را به چشم عروس خود می بینند.! در بسیاری از موارد، این توجه بیش از حد به کامیون […]