روز: می 29, 2022

محاسبات بارنامه
مقالات حمل و نقل
نگار نجفی پور

محاسبات بارنامه

تعاریف کرایه پایه: مجموع حق الزحمه حمل بار شامل کرایه صافی راننده و کمیسیون شرکت حمل و نقل کمیسیون شرکت حمل و نقل: مبلغ کمیسیون

ادامه مطلب »