نماد سایت باروان

محاسبات بارنامه

محاسبات بارنامه

تعاریف

کرایه پایه: مجموع حق الزحمه حمل بار شامل کرایه صافی راننده و کمیسیون شرکت حمل و نقل

کمیسیون شرکت حمل و نقل: مبلغ کمیسیون دریافتی شرکت حمل و نقل صادر کننده بارنامه – درآمد شرکت حمل و نقل از محل صدور بارنامه
کرایه صافی راننده: مبلغ درآمد نهایی راننده از حمل بار (در واقع این مبلغ درآمد رانندگان و ناوگان حمل می باشد)

کرایه کل: جمع مبلغ قابل پرداخت برای صاحب بار برای حمل بار، برابر با مجموع کرایه پایه و مبالغی که به آن افزوده می شود شامل بیمه مسئولیت حمل بار، ارزش افزوده بیمه، مبلغ عوارض سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (سهم سازمان) و سایر هزینه های قانونی قابل ثبت در بارنامه

هزینه های قانونی:‌ بر اساس مصوبه جلسه ۱۵۴ شورای عالی ترابری هزینه‌های مربوط به دیماند، باسکول، جرثقیل، لیفتراک و تخلیه و بارگیری و غیره مربوط صاحب کالاست و در هر صورت شرکت یا موسسه حمل و نقل موظف به تامین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عنداللزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه می‌باشد.

محاسبات قانونی

برای انجام محاسبات قانونی می بایست داده های پایه، شامل کرایه پایه و ارزش کالا مشخص گردد، همچنین دو گروه تنظیمات در انجام این محاسبات موثر هستند، گروه اول تنظیمات مصوب شامل ضرایب قانونی اعلام شده در کشور و گروه دوم ضرایب متغیر که توسط متصدیان حمل و نقل و صنعت بیمه مشخص می شود.

داده های پایه:

ضرایب مصوب کلی:

ضرایب قابل تنظیم در هر شرکت حمل و نقل

محاسبات:

کمیسیون شرکت حمل و نقل = کرایه پایه * درصد کمیسیون شرکت حمل و نقل

ارزش افزوده کمیسیون = کمیسیون شرکت حمل و نقل * درصد ارزش افزوده کمیسیون

صافی راننده = کرایه پایه – (کمیسیون شرکت حمل و نقل + ارزش افزوده کمیسیون)

سهم سازمان = کرایه پایه * درصد عوارض حمل و نقل جاده ای

حق بیمه = ارزش کالا * درصد محاسبه حق بیمه

ارزش افزوده بیمه = حق بیمه * درصد ارزش افزوده بیمه

مبلغ بیمه تکمیلی = کرایه کل * درصد محاسبه بیمه تکمیلی

*کرایه کل = کرایه پایه + سهم سازمان + حق بیمه + ارزش افزوده بیمه + مبلغ بیمه تکمیلی + سایر هزینه های قانونی 

 

محاسبات معکوس:

به دلیل تفاوت های موجود در شیوه های توافق و عقد قرارداد، شرکت ها به سه شیوه کلی اقدام به انجام محاسبات بارنامه می نمایند. شيوه اول همان روش محاسبه بر اساس کرایه پایه است که شرکت ها در ابتدا با آزمون و خطا مبلغ کف سازمان را کشف می نمایند و سپس بر اساس آن مبلغ و گاهی مبلغ بالاتر، اقدام به انجام محاسبات و درج اعداد در بارنامه می نمایند که در شرایط قانونی محاسبات به شیوه فوق انجام می شود. دو شیوه دیگر که یکی محاسبه بر اساس کرایه کل و دیگری محاسبه بر اساس کرایه صافی می باشد را محاسبه معکوس می نامیم و در ادامه به توضیح آن می پردازیم

محاسبه بر اساس کرایه صافی

از آنجا تعداد قابل توجهی از توافق های حمل بر اساس توافق کرایه با راننده می باشد، این عدد در بسیاری از موارد مبنای انجام محاسبات بارنامه قرار می گیرد.

محاسبه بر اساس کرایه کل

در مواردی که صاحب بار کرایه مورد نظر خود را اعلام می نماید و سایر اعداد می بایست طوری محاسبه شوند که از نظر قانونی منطبق با کرایه کل مد نظر صاحب بار باشد، این روش محاسبه مورد استفاده قرار می گیرد.

برای انجام دو مدل محاسبات معکوس ذکر شده دو راه حل وجود دارد:

فرمول های انجام محاسبات معکوس صحیح بر اساس ضرایب ثابت و غیر ثابت ثبت شده در این سند، در فایل اکسل ضمیمه ارائه شده است.

فرمول های انجام محاسبات معکوس

“تحریر: مهندس محمد قاهری، تحلیلگر داده در حوزه حمل و نقل”

 

خروج از نسخه موبایل