برچسب: شاخص عملکرد لجستیک

شاخص لجستیک
مقالات حمل و نقل
سردبیر

شاخص عملکرد لجستیک چیست؟

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده ها و شاخص های مقایسه بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته

ادامه مطلب »