.

با باروان آشنا شوید...

باروان سامانه ی هوشمندی در حوزه ی حمل و نقلِ بارِ زمینی است، در این سامانه مشتری یا كاربر بارِ خـود را به نزدیك ترین و مجهزترین كامیون یا تریلرِ ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند، سامانه ی باروان به صورت خودكار در زمانی كوتاه نیاز شما را در بهترین شكلِ ممكن برطرف می سازد. سامانه و سرویس هوشمند باروان با سایر خدمات حمل و نقلِ موجود، متمایز است. این سامانه همه ی گزینه های مطلوبِ اقتصادی و ایمنی را برای بار و كامیون شما در اختیارتان قرار می دهد.


ما بر آن چه انجام می دهیم ایمان داریم، هستیم تا بهره مند شـویم از قضـاوتِ شـما.
در مـعرض قضاوتِ مدامِ مشتری بودن شجاعت می خواهد، با هـم باروان را رشـد می دهیم.


صداقت مهم ترین رکنِ باروان است، اعتمادِ دو طـرفه می سازد.
ما این اعتماد را تضمین می کنیم و در پی روابط پایدار و برد - برد با مشتریانِ خـود هستیم.


بـاروان به کاربـران و مشتری های خود ارج می نهد، پس در تمامِ روزها و ساعات، مرکز پشتیبانی و پیامِ باروان پـاسخ گوی شما خواهد! بود.


به باروان اعتماد کنید، ما به تمام وعــده ها و تعــهدات خــود عــمل مـی کنیم و می كوشیم برای تقدیم خدمات در كلاس جهانی.

  •   باروان می كوشد تولید كنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصـادی، فـقـط دغـدغه ی تـولیـد داشته باشـند. جا بـه جاییِ حرفه ای و ایمن تخصص ماست.

  •   باروان گستره ی فعالیتِ شركت های باربـری را در پهنه ی پهناورِ سـرزمین مان امتـداد مـی دهـد.

  •   راننـدگان حـرفـه ای بـا استـفاده از لیست بارهای مـوجــود، آزادی انتخاب و عمـل خواهند داشت تا بارِ مناسب خـود را در هـر زمـان و بـرای هر مكانی انتخاب كنند.

  •   باروان در اندیشه ی جهانی سبز است و هم پیـمان با حامیان محیـط زیست، مراقـب است هـم زمان با رشد اقتصادی، با مدیریت و برنامه ریزیِ حمل و نقل انتشار گازهای گلخانه ای را كاهش دهد.

  • بارمان
.