به منظور شفاف سازی نقش بازارگاه ها و تبیین جایگاه آنها در بازار حمل و نقل جاده ای کشور که زمینه تصمیم گیری بهتر سایر عوامل فعال مانند شرکت های حمل و نقل را جهت همکاری یا رقابت با آنها روشن می سازد، جدول دسته بندی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل کشور ارائه شد:

همچنانکه در دسته بندی اعلامی از سوی سازمان محترم راهداری قابل مشاهده است؛ «باروان» به عنوان بازارگاه الکترونیکی هوشمند حمل بار بر ثبات نقش­ آفرینی شرکت های حمل و نقلی به عنوان یکی از اضلاع حمل و نقل جاده ای کالا در کشور، تأکید دارد.