ما که هستیم…

 

اندیشمندانی نخبه و نوآور در زمینه های فناوری اطلاعات و IT، سرمایه گذاری و توسعه ی كسب و كار، راه و حمل و نقل، حقوق و قضا، طراحی و گرافیك، تبلیغات و رسانه در كنار هم در تلاش هستند تا با بهبود و ارتقاء كیفیت همراه با تحقیق و توسعه چشم اندازهایی روشن و با ارزش را ترسیم كرده و امیدوار باشند بهترین سرویس را در میان سرویس های حمل و نقلِ موجود ارائه خواهند كرد. هدف ما بهترین بودن در هر سطح از تعهد است. باروان بر این تیم تمركز كرده و از به روز ترین فن آوری بهره می جوید تا با كارآمد ترین نرم افزارِ جا به جاییِ بار، سریع، ایمن و مشتری محور با دیگر سامانه ها در داد و بِستان باشد. باروان همـواره به گستـرش و پرورش این صنعت مـی اندیشد و برای ایجادِ راه حل های رقابتیِ حمـل بار نیز بـرنامـه دارد. تیمِ توسعه ی خدمات و پشتیبانی باروان و رویكرد ویژه ی آنان یكی از برجسته ترین نقاط قوتِ گروه باروان است و با اشتیاق و افتخار و انگیزه ی فراوان می كوشد برای تقدیمِ خدمات در كلاس ملی و جهانی. برآورده كردن نیازهای هر كاربر یا مشتری افتخار باروان است.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.


صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.